Prekladateľské služby

NUPSESO, a.s. pôsobí v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb už viac ako 13 rokov.
Prekladateľské služby vykonávame podľa osvedčených postupov pre zabezpečenie kvality,
ktoré sú certifikované podľa normy ISO 9001:2008.

Aké jazyky máme v ponuke?

Ponúkame prekladateľské služby na profesionálnej úrovni z a do rôznych európskych jazykov a menej frekventovaných ázijských jazykov:

český
anglický
nemecký
portugalský
srbský
čínsky
slovenský
poľský
taliansky
španielsky
turecký
ukrajinský
francúzsky
holandský
ruský
slovinský
rumunský
bulharský
maďarský
kórejský
nórsky
chorvátsky
švédsky
grécky

Oblasti poskytovania prekladateľských služieb

Prekladáme aj bežné texty, predovšetkým však vynikáme v odborných prekladoch z rôznych oblastí:

bankovníctvo a financie
chémia
strojárstvo
biológia
marketing
školstvo a vzdelávanie
elektrotechnika
obchod a služby
technická dokumentácia
energetika
poľnohospodárstvo
veda a technika
ekonomika a právo
stavebníctvo
výpočtová technika a iné

Poskytujeme tiež preklady rôznych dokladov a dokumentov pre konkrétne cieľové skupiny:

Študenti:

Firmy:

Široká verejnosť:

Vysvedčenie o maturitnej skúške
Texty obchodnej korešpondencie
Potvrdenie o hlásení pobytu
Diplom
Zmluvy
Rodný list
Abstrakt prác
Splátkové kalendáre k zmluve
Výpis z registra trestov
Čestné vyhlásenie
Tlačivá
Sobášny list
Výučný list
Manuály k produktom
Kúpno-predajná zmluva
Rodný list a iné
Katalógy
Technický preukaz
 
Jedálny lístok
Úmrtný list
 
Web stránky
Oznámenie o uzavretí manželstva
 
Daňové dokumenty
Rôzne potvrdenia
 
Certifikáty a iné
Rozsudok v mene SR a iné

Úradne overené preklady

Zabezpečujeme preklady s overením súdnych prekladateľov v anglickom, českom, nemeckom, maďarskom, ruskom, francúzskom, chorvátskom, srbskom a iných jazykoch podľa požiadavky zákazníka.

Čo mám priniesť, ak potrebujem úradne overený preklad?

Potrebujete úradne overený preklad rodného listu, diplomu, certifikátu, technického, občianskeho preukazu a pod.?

Overený preklad sa zväzuje trikolórou s pôvodným textom, preto je potrebné priniesť notárom overenú kópiu originálu.

V prípade dokladov, ktoré je možné na úradoch vybrať opakovane (napr. Výpis z registra trestov), nie je nutné priniesť overenú kópiu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch.

Aká je cena prekladu?

Ceny prekladateľských služieb sa pohybujú od 12,00 € s DPH za jednu normostranu (1500 znakov bez medzier). Presná cena závisí od jazyka, z a do ktorého sa preklad vyhotovuje.

Cena za preklad s overením je od 31,92 € s DPH za jednu normostranu, cena závisí od jazyka.

V prípade urgentného prekladu (do 24 hodín) sa účtuje 50%-ný príplatok.

V prípade záujmu o dlhodobejšiu spoluprácu alebo pri zákazkách rozsiahlejšieho charakteru vám vypracujeme osobitnú cenovú ponuku s možnosťou zľavy podľa charakteru a rozsahu zákazky.

Ako zadať preklad?

Text, ktorý potrebujete preložiť, môžete zadať:

osobne

e-mailom faxom
Vinárska 17
preklady@nupseso.sk na číslo:
951 41 Lužianky nupseso@nupseso.eu
037 2211123