Formuláre - tvorba, tlač, spracovanie

Potrebujete dostať dáta z rôznych formulárov do svojho počítača? Už ich nemusíte pracne prepisovať!

Služba spracovania dát z formulárov spočíva v automatickej extrakcii dát z formulárov a ich exporte do databáz alebo iných aplikácií.

Spracujeme vaše:

- poisťovacie formuláre - rôzne výkazy
- registračné karty - odpisové hárky
- dotazníky - záznamy z výroby
- skúšobné hárky - montážne listy
- hlasovacie lístky - a mnohé ďalšie
- žiadanky  
Pre zákazníkov, ktorí nespracovávajú dáta z papierových formulárov kontinuálne, ale len občas, ponúkame spracovanie dát z formulárov dodávateľským spôsobom. Vytvoríme tiež samotný formulár podľa Vašich požiadaviek vhodný pre ručné vypisovanie. Zákazník tak nepotrebuje investovať do nákupu softvéru a hardvéru, ani do zaškolenia svojich zamestnancov.

Výsledný produkt

Zákazníkovi odovzdávame vyťažené dáta podľa jeho požiadaviek:

  • vo formátoch TXT, CSV, DBF, MS EXCEL, MS ACCESS, XML
  • priamy export do jeho existujúcich databáz
  • špecifický export do rôznych informačných systémov 

Okrem dát môžu byť súčasťou dodávky aj naskenované dokumenty v obrazovom formáte (napr. TIFF, PDF, PDF/A), ku ktorým môžu byť priradené „linky“ z jednotlivých položiek databázy.
Zákazka je odovzdaná na CD-ROM, DVD-ROM alebo inom digitálnom médiu, podľa požiadaviek zákazníka.

Služba návrhu a tlače formulárov pre strojové spracovanie zahŕňa nasledujúce činnosti:

  1. Grafický návrh formulára, prípadne prispôsobenie už existujúceho
  2. Tlač formulárov v požadovaných množstvách*
  3. Distribúciu formulárov klientom
  4. Dotlač dát do formulárov (napr. pri odpisoch - posledné stavy)
  5. Spracovanie formulárov (vyťaženie dát)

* Možnosť tlače aj samoprepisovacích formulárov.

Pozrieť leták